Privacyverklaring

1.1 Algemeen
Storck BV, (hierna Storck genoemd) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig op en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens enkel volgens de normen van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Uw privacy is immers belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze Privacy Policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy Policy door te nemen
1.2. Wie zijn wij
Storck is de Gegevensverantwoordelijke en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

E-mailadres: info@be.storck.com
Postadres: Storck BV, Berchemstadionstraat 76 Bus 5, B-2600 Antwerpen
We hebben een privacy manager aangesteld die verantwoordelijk is voor alle vragen die betrekking hebben op dit privacybeleid. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, ook eventuele verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met ons op privacy@be.storck.com.

Wanneer er links worden aangetroffen naar andere online pagina's op deze website, dan is dit beleid niet van toepassing op de inzameling en het gebruik van gegevens op deze gelinkte pagina's, vermits Storck geen enkele invloed heeft op hun structuur en inhoud.

2. Verwerken van Persoonsgegevens; Doel en Wettelijke Basis
2.1 Categorieën van persoonsgegevens
Storck verwerkt de volgende persoonsgegevens op basis van uw acties op onze website: uw IP adres en het type en het toepassingsgebied van de elementen waartoe u toegang heeft gehad (bijvoorbeeld webpagina's, knoppen), alsook de datum en het tijdstip van de toegang - indien u deze informatie verschaft door onze formulieren op onze website in te vullen (bijvoorbeeld het contact- of registratieformulier voor een of andere wedstrijd) - uw aanspreekvorm, voornaam, familienaam en postadres, uw e-mailadres, telefoonnummer.
2.2 Gebruik van de website
Wanneer u onze website gebruikt, worden verbindingsgegevens tijdelijk opgeslagen (in het bijzonder IP-adres, laatst bezochte URL, tijd en datum, bestanden die u hebt geopend). Wij verwerken deze gegevens voor zover nodig om de website te kunnen aanbieden (wat in ons gerechtvaardigd belang is). We kunnen deze gegevens eventueel ook verwerken in pseudoniemvorm voor de doelstellingen uiteengezet in paragraaf 2.3, maar steeds op basis van uw toestemming. In het algemeen kan onze website worden gebruikt zonder dat u daarvoor andere persoonsgegevens moet verschaffen dan de gegevens vermeld in deze paragraaf.

Indien u persoonsgegevens verschaft door onze formulieren op onze website in te vullen (bijvoorbeeld het contactformulier), dan zullen we deze gegevens verwerken om op uw aanvraag in te kunnen gaan of om, indien nodig, een contract met u te kunnen uitvoeren, in het bijzonder in het geval van een wedstrijd waaraan u deelneemt.

Wanneer u geen persoonsgegevens verschaft, kan het gebeuren dat u bepaalde functies van deze website niet kunt gebruiken (in het bijzonder zal u niet kunnen deelnemen aan een wedstrijd die wordt aangeboden); maar dat zouden dan ook de enige gevolgen zijn.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde en naar de toekomst toe weer intrekken. Wij verwijzen in dit geval ook naar artikel 3, alwaar uw rechten tot uw persoonsgegevens staan beschreven.

2.3 Analyse voor marketingdoeleinden en voor de optimalisering van de website (Piwik PRO)
Gegevens over uw gebruik van de Storck-website worden verwerkt met technologieën van provider Piwik PRO in ons gerechtvaardigde belang, met name om de website te optimaliseren en voor marketingdoeleinden. Daarom worden de gebruiksprofielen die de gegevens bevatten opgesomd onder 2.2 en gegevens over uw activiteiten op onze website (in het bijzonder pagina's, knoppen of andere elementen waartoe u toegang heeft gehad, en wanneer) aangemaakt onder een pseudoniem. Deze profielen zullen geen gegevens bevatten, of daarmee gecombineerd worden, waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam).

Om de gebruiksanalyse te vergemakkelijken, kunnen cookies (zie paragraaf 2.4) worden gebruikt om uw internetbrowser te herkennen. Wanneer u onze website bezoekt, vragen wij uw toestemming voor dergelijke cookies (zie paragraaf 2.4). We verwijzen naar 2.4 over hoe u een dergelijke toestemming kunt intrekken en onze site kunt verkennen zonder cookies. Indien u specifiek cookies wenst te deactiveren die worden gebruikt voor de analyse die staat beschreven in deze paragraaf, gelieve dan de volgende procedure te volgen.

U kunt de analyse van uw gegevensgebruik in pseudonieme profielen via Piwik PRO, te allen tijde deactiveren. U hebt daarvoor twee mogelijkheden. Ten eerste kunt u de optie “Do-Not-Track” in uw browser activeren (we verwijzen u naar de helpafdeling van uw browser voor verdere informatie). In het andere geval kunt u klikken op de volgende link om een cookie in te stellen die uw keuze aangeeft om niet gevolgd te worden via Piwik PRO:
2.4 Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, maken wij u duidelijk dat onze website gebruik maakt van cookies om de functionaliteit ervan te verbeteren en ter ondersteuning van de analyse van het gebruik ervan (zie paragraaf 2.3). We brengen u er ook van op de hoogte dat u, door onze website te gebruiken, instemt met ons gebruik van cookies zoals beschreven in deze paragraaf 2.4 en in paragraaf 2.3.

Cookies zijn tekstbestandjes die vanuit een webserver worden verstuurd naar uw browser en die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij herhaalde bezoeken herkennen van uzelf of van uw computer. Op die manier kunnen we ook een betere werking garanderen van de website en webanalyses uitvoeren in ons gerechtvaardigde belang, zoals beschreven in paragraaf 2.3. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies aanvaarden.

Nadat u - door onze website te gebruiken - uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Om meer in het bijzonder tracking-cookies te deactiveren (en de analyse van gebruiksgegevens), dient u de instructies in paragraaf 2.3. te volgen. U kunt ook te allen tijde cookies deactiveren in de instellingen van uw browser, en/of cookies verwijderen van uw harde schijf via uw browsermenu. Tot slot kunt u ook een plug-in installeren in uw browser ter bescherming van uw persoonsgegevens, die de mogelijkheid biedt om tracking- en/of aanverwante cookies te voorkomen.

2.5 Overdracht van gegevens aan derden
Onze website wordt gehost door AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, 13403 Berlijn, Duitsland, dat de gegevens verwerkt die via de website worden ingezameld, als onze gegevensverwerker. Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan derde partijen behalve wanneer dit nodig is om te voldoen aan een verzoek van uwentwege (bijvoorbeeld wanneer u een verzoek indient via het contactformulier en waarbij u vraagt om informatie te verkrijgen over een andere onderneming van de Storck-groep).

2.6 Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
Wij schrappen uw persoonsgegevens van zodra de verwerking van gegevens niet meer is vereist voor de specifiek beoogde doelstellingen (zie artikel 2.2 en 2.3) en wanneer er geen wettelijke vereisten zijn met betrekking tot het bijhouden van uw gegevens.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig zou blijken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen dan wel ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

2.7 Gegevensbeveiliging
Storck neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze werknemers en alle personen die betrokken zijn bij de gegevensverwerking, zijn verplicht om de wetten met betrekking tot de gegevensbescherming na te leven en om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Onze werknemers hebben daartoe de gepaste opleiding ontvangen. Zowel intern als extern onderzoek garanderen dat elke verwerking gebeurt volgens de gegevensverwerkingsprocessen die bij Storck van toepassing zijn.

Om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen, maken wij gebruik van een beveiligde online transmissiemethode, de zogeheten “Secure Socket Layer”-overdracht (SSL). Dit is herkenbaar aan de "s" die wordt toegevoegd achteraan http://, vandaar dus https://, en aan de hand van een groen gesloten hangslotje dat te zien is in de adresbalk. Wanneer u klikt op dit symbooltje, krijgt u informatie over het SSL-certificaat dat wordt gebruikt.

De weergave van het symbool hangt af van de browserversie die u gebruikt. De SSL-versleuteling garandeert de versleutelde en volledige transmissie van uw gegevens.
3.1 Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens
De wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens omvat een aantal rechten met betrekking tot gegevens die verwijzen naar u als persoon (zogeheten rechten van de betrokkenen). Dit is in het algemeen het kosteloos recht op inzage te vragen tot de persoonsgegevens die worden opgeslagen door ons, alsook het recht om deze gegevens te corrigeren (In het geval de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren), te wissen (U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens of u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt); en de verwerking ervan te beperken (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en voor de toegestane beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), en om bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking (Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde wettige belangen voor de verwerking kunnen aantonen.) Of en in welke mate deze rechten worden opgesteld voor elk geval, en welke voorwaarden daarbij van toepassing zijn, wordt wettelijk bepaald (vanaf 25 mei 2018 is dat de General Data Protection Regulation van de EU).

De General Data Protection Regulation van de EU (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kent u tevens het recht toe van overdraagbaarheid van gegevens.

Wanneer u toestemming hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u die toestemming te allen tijde en naar de toekomst toe weer intrekken.

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

3.2 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be), https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Wanneer u nog vragen zou hebben of een klacht heeft met betrekking tot gegevensbescherming bij Storck, verwijzen wij u tevens rechtstreeks door naar Storck (zie contactgegevens in artikel 1 van de policy).

4. Geen geautomatiseerd individueel besluit
Storck gebruikt uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluiten.

5. Verandering van het privacybeleid
Nieuwe wettelijke vereisten, beslissingen die binnen het bedrijf worden genomen of technische ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van ons privacybeleid. Ons privacybeleid zal dan ook worden aangepast op basis van deze nieuwe situatie. Op onze website is steeds de recentste versie terug te vinden.